Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. , na podstawie przepisu art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) informuje o zawartym w dniu 25 stycznia 2024 r. planie połączenia Spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. (spółka przejmująca). Plan połączenia wraz z załącznikami został udostępniony poniżej.

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., jako Lider zawała w dniu 15.11.2023 r. zawarła umową partnerską z następującymi podmiotami:

– Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o.

– Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

– Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o.

tj. podmiotami spełniającymi kryteria podmiotowe art. 4 PZP)

dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-063/23].

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza SPECJALISTÓW i EKSPERTÓW o bogatym dorobku naukowym i praktycznym do podjęcia trwałej współpracy w ramach realizowanych przez spółkę działań oraz projektów.

POSZUKUJEMY:

Specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym:

– Branżowych, gospodarczych, projektowych, społecznych, prawnych itd.

– Ekspertów w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych

– Profesjonalistów w zakresie realizacji projektów i inwestycji związanych z innowacjami

WSPÓŁPRACA:

Przedmiotem współpracy ma być świadczenie usług eksperckich w trybie ciągłym lub doraźnym, polegające na merytorycznym wsparciu, w tym w szczególności:

– przeprowadzaniu ocen innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym udział w spotkaniach bezpośrednich z wnioskodawcami, na miejscu w ramach panelu ekspertów

– przeprowadzaniu analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.

– przygotowywaniu ekspertyz w zakresie innowacji, komercjalizacji, B+R, zarządzania projektami innowacyjnymi

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY ZOSTANĄ USTALONE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

WYMAGANIA:

I. Wymagana wiedza w zakresie procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz wiedza i doświadczenie w zakresie co najmniej jednej specjalizacji:

– zdrowa i bezpieczna żywność,

– zdrowie i turystyka zdrowotna,

– zaawansowane materiały i narzędzia,

– transport i mobilność,

– dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne,

– usługi ICT,

– ekoinnowacje,

– automatyka przemysłowa

– inne

II. Wymagana wiedza i doświadczenie w następującym zakresie (należy spełnić co najmniej jedno z podanych kryteriów):

1. Prowadzenie, projektowanie, zarządzanie i ewaluacja prac badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wdrożeń i komercjalizacji.

2. Ocena innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym ocena poziomu gotowości technologicznej, planu badawczego, potencjału rynkowego przedsięwzięcia, skali i zasięgu innowacji, barier formalnych, itp.

3. Przeprowadzanie zewnętrznych analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.

4. Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi (patenty, licencje, know-how).

5. Wiedza i doświadczenie w zakresie kwalifikowalności wydatków, trwałości inwestycji, realizacji, wdrażania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących inwestycji w badania i rozwój.

ZGŁOSZENIA:

Celem zgłoszenia należy przesłać:

1. CV wraz z opisem wiedzy i doświadczenia w wymaganym zakresie

2. Wypełniony i podpisany formularz (w formie skanu) znajdujący się w załączniku do ogłoszenia.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy:

[email protected]

z dopiskiem: WSPÓŁPRACA: EKSPERT

Do góry