Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Szanowni Państwo!

Cieszymy się, że możemy Państwa już poinformować, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. doszło do połączenia spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., (NIP 9562304164, REGON: 341468242, z siedzibą w Toruniu) jako spółki przejmowanej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o., (NIP: 9562138642, REGON: 871723445 z siedzibą w Toruniu) jako spółką przejmującą. 

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie, tj. zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z połączeniem informujemy, że zmieniły się dane administratora danych osobowych przetwarzanych dotychczas przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych od dnia połączenia jest z Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: https://kpfp.org.pl/polityka-prywatnosci/

W celu kontaktu prosimy o kierowanie korespondencji mailowej na adres [email protected]. oraz na adres [email protected].

Główna siedziba Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. mieści się pod adresem: 

ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

Natomiast pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, mieści się biuro KPFP sp. z o.o.

W dniu 21 lutego 2024 roku odbyło się oficjalne wręczenie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość dofinansowania z EFRR wyniesienie niemal 96 mln zł. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie wpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, stworzenie projektu dotyczącego innowacji produktowej lub procesowej oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Projekt będzie realizowany od I kwartału 2023 do IV kwartału 2029, w partnerstwie zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partnerem wiodącym projektu – Liderem, a Partnerami: Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego oraz wykorzystywanie i rozwój zaawansowanych technologii, prowadzące do przyspieszenia procesu transformacji gospodarki województwa oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia dotacyjnego (grantowego) dla przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia w formie grantów przedsiębiorstwom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Otrzymane dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakup prac badawczo-rozwojowych i ich wyników
w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę oraz wsparcia ochrony własności intelektualnej, czy zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii itp.).

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. , na podstawie przepisu art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) informuje o zawartym w dniu 25 stycznia 2024 r. planie połączenia Spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. (spółka przejmująca). Plan połączenia wraz z załącznikami został udostępniony poniżej.

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., jako Lider zawała w dniu 15.11.2023 r. zawarła umową partnerską z następującymi podmiotami:

– Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o.

– Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

– Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o.

tj. podmiotami spełniającymi kryteria podmiotowe art. 4 PZP)

dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-063/23].

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza SPECJALISTÓW i EKSPERTÓW o bogatym dorobku naukowym i praktycznym do podjęcia trwałej współpracy w ramach realizowanych przez spółkę działań oraz projektów.

POSZUKUJEMY:

Specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym:

– Branżowych, gospodarczych, projektowych, społecznych, prawnych itd.

– Ekspertów w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych

– Profesjonalistów w zakresie realizacji projektów i inwestycji związanych z innowacjami

WSPÓŁPRACA:

Przedmiotem współpracy ma być świadczenie usług eksperckich w trybie ciągłym lub doraźnym, polegające na merytorycznym wsparciu, w tym w szczególności:

– przeprowadzaniu ocen innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym udział w spotkaniach bezpośrednich z wnioskodawcami, na miejscu w ramach panelu ekspertów

– przeprowadzaniu analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.

– przygotowywaniu ekspertyz w zakresie innowacji, komercjalizacji, B+R, zarządzania projektami innowacyjnymi

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY ZOSTANĄ USTALONE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

WYMAGANIA:

I. Wymagana wiedza w zakresie procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz wiedza i doświadczenie w zakresie co najmniej jednej specjalizacji:

– zdrowa i bezpieczna żywność,

– zdrowie i turystyka zdrowotna,

– zaawansowane materiały i narzędzia,

– transport i mobilność,

– dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne,

– usługi ICT,

– ekoinnowacje,

– automatyka przemysłowa

– inne

II. Wymagana wiedza i doświadczenie w następującym zakresie (należy spełnić co najmniej jedno z podanych kryteriów):

1. Prowadzenie, projektowanie, zarządzanie i ewaluacja prac badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wdrożeń i komercjalizacji.

2. Ocena innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym ocena poziomu gotowości technologicznej, planu badawczego, potencjału rynkowego przedsięwzięcia, skali i zasięgu innowacji, barier formalnych, itp.

3. Przeprowadzanie zewnętrznych analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.

4. Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi (patenty, licencje, know-how).

5. Wiedza i doświadczenie w zakresie kwalifikowalności wydatków, trwałości inwestycji, realizacji, wdrażania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących inwestycji w badania i rozwój.

ZGŁOSZENIA:

Celem zgłoszenia należy przesłać:

1. CV wraz z opisem wiedzy i doświadczenia w wymaganym zakresie

2. Wypełniony i podpisany formularz (w formie skanu) znajdujący się w załączniku do ogłoszenia.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy:

[email protected]

z dopiskiem: WSPÓŁPRACA: EKSPERT

Do góry