Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o. w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.kpai.pl.

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 2. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym.

Data sporządzenia oświadczenia: 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia zastosowane na stronie

 1. powiększanie lub zmniejszanie tekstu,
 2. skala szarości,
 3. wysoki kontrast,
 4. odwrócone kolory,
 5. jasne tło,
 6. wyróżnione odnośniki,
 7. czytelna czcionka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 56 661 17 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.